PROFESNÍ KVALIFIKACE VÝŽIVOVÝ PORADCE

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Něco jako „státní maturita“ s jasně daným rozsahem i obsahem složena jako úspěšná zkouška u autorizované osoby s podmínkami jednotnými na celém území ČR.

Kdo je autorizovaná osoba

Je to fyzická nebo právnická osoba (jeho zástupce), která prokazatelně splňuje jasně definované podmínky. Pro profesi Výživový poradce to musí být osoba, která má prokazatelné vzdělání, kde byl profilový předmět se zaměřením na výživu člověka (do budoucna zkoušku u autorizované osoby),  v této oblasti vyučuje a zároveň má i praxi spojenou s výživou člověka a má patřičné materiálně-technické vybavení. Podle těchto podmínek autorizovanou osobou může být například nutriční terapeut, ale lékař nikoli. Seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.

Jak to funguje

K získání Osvědčení o profesní kvalifikaci je třeba vykonat zkoušku u autorizované osoby. Toto Osvědčení má vyšší hodnotu a NENÍ totožné s Osvědčením o rekvalifikaci, které je vydáváno školícími středisky po absolvování kurzu ať už akreditovaného MŠMT ČR či nikoli.

Zkouška u autorizované osoby není podmíněná absolvováním rekvalifikačního kurzu a v současnosti je to zcela jiná zkouška, než je závěrečná zkouška kurzu akreditovaného MŠMT ČR. Až kurzy akreditované MŠMT ČR po 5. únoru 2019 budou muset končit touto zkouškou.

Musíte se tedy jen přihlásit:

a) u příslušné autorizované osoby v seznamu je uveden datum zkoušky a vy se na něj přihlásíte.

b) není-li vypsán termín u osoby, u které by jste chtěli absolvovat zkoušku, vyplníte přihlášku a tu zašlete autorizované osobě, u které chcete zkoušku vykonat a ona MUSÍ vypsat termín.

U zkoušky jsou přítomny vždy 2 autorizované osoby. Jedna, která zkoušku vypisuje a druhá přizvaná. Pokud je autorizovanou osobou přímo školící středisko nemůže mít u zkoušky více jak 1 zástupce a stejně si musí pozvat autorizovanou osobu mimo své středisko, tím by měla být zabezpečeno udržení objektivnosti a kvality.

Zkouška pak má několik částí a pro získání kvalifikace musíte úspěšně absolvovat všechny. Písemná část je vždy aktuálně losována z baterie otázek, které jsou je naprosto identické u všech autorizovaných osob. Ústní a praktická se již nelosuje a je nutné absolvovat všechny části- vis kritéria a hodnocení. 

Písemnou část vykonají všichni uchazeči najednou (max.75 min.) poté následuje část ústní, již samostatná pro každého. Časová dotace je max.15 min.příprava + 60 min. zkouška. Celková doba zkoušky je tedy 2 - 2,5 hodiny.

Cena: 6000 Kč